Mani favorīti ()Mani salīdzinājumi ()Manas saglabātās meklēšanas ()

Komisijas tirdzniecība

 

  1.       LĪDZĒJU SAISTĪBAS.

 

1.1.      Komisionārs piedāvā automašīnu tirdzniecībai vienu mēnesi. Ja šajā termiņā automašīna netiek pārdota, tad līdzēji pārskata automašīnas pirkuma cenu, izdarot grozījumus (arī komisionāra atlīdzības apmērs) šajā līgumā, un komisionārs piedāvā automašīnu pārdošanai par jauno cenu vienu mēnesi. Šāda automašīnas pirkuma cenas pārskatīšana un līguma spēkā esamības termiņa pagarināšana var notikt ne vairāk kā 3 (trīs)  reizes; ja četru mēnešu laikā automašīna netiek pārdota, tā, savstarpēji vienojoties, tiek atgriezta komitentam.

1.2.      Komisionārs uzņemas materiālo atbildību par automašīnu un tās drošību.

1.3.      Komisionārs, pieņemot automašīnu no komitenta veic automašīnas  tehniskā stāvokļa pārbaudi. Šī pakalpojuma cena ir 35.57 EUR (Trīsdesmit pieci eiro 57 centi). Ja Komisionārs vienojas ar Komitentu par automašīnas atpirkšanu, jeb arī Komitenta automašīna tiek pārdota kā komisijas automašīna, samaksa par automašīnas stāvokļa novērtēšanu netiek ieturēta.

1.4.      Šī līguma 3.3. punktā minētos izdevumus komisionārs patur sev, ja automašīna tiek atgriezta komitentam.

1.5.      Komisionārs iepazīstina komitentu ar automašīnas tehniskā stāvokļa pārbaudi un līdzēji vienojas, par automašīnas pārdošanas cenu.Līdzēji kopā apskata automašīnu, tai skaitā salīdzina automašīnas agregātnumurus.

1.6.      Komisionārs, piedāvājot automašīnu potenciālajiem pircējiem, veic vispārpieņemtās automašīnu tirgotāja darbības.

 

 

  1.       CITI NOTEIKUMI.

 

2.1.      Gadījumā, ja automašīnu nopērk paša komitenta atrasts pircējs, kuru komitents vai tā pilnvarota persona personīgi atved pie komisionāra, tad komisionāram netiek izmaksāta komisionāra atlīdzība. Šajā gadījumā komitents samaksā komisionāram automašīnas autostāvvietas izdevumus – EUR 1.00 par diennakti.

2.2.      Komisionārs nav atbildīgs par automašīnas un tās īpašnieka (tā pārstāvja) tiesisko statusu, tehnisko stāvokli un iespējamajiem slēptajiem trūkumiem vai tehniskajām nepilnībām, izņemot tos defektus, kas ir atklāti un fiksēti automašīnas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā.

2.3.      Komitents apstiprina, ka viņš ir šajā līgumā minētās automašīnas īpašnieks un labticīgs ieguvējs, tā nav apgrūtināta, par to nav strīds un tā nav izsludināta meklēšanā.

2.4.      Līdz brīdim, kad komisionārs ir saņēmis pirkuma maksu par automašīnu, komisionāra pienākums ir atgriezt komitentam automašīnu nekavējoties pēc komitenta pieprasījuma. Šajā gadījumā komitents samaksā komisionāram automašīnas autostāvvietas izdevumus – EUR 2.00 par diennakti.

2.5.      Pirms automašīnas pieņemšanas komisijas tirdzniecībā, automašīnai ir jābūt noņemtai no uzskaites.

4.6        Parakstot šo līgumu, komitents iesniedz komisionāram automašīnas tehnisko pasi, savu pases kopiju, uzņēmumā izsniegtu,  paraksta tiesības apliecinošo dokumentu.

 

 

 

Toyota Logo